zeturf
250€ de bonus offerts
Pariez sur Zeturf
leturf
250€ de bonus offerts
Pariez sur Leturf
betclic
20€ de bonus remboursés
Pariez sur Unibet
COURSES
 PRIX DES COURSES A GER-GELSENKIRCHEN (Vendredi 14 juillet 2017)
Course 1 WETTSTAR-GELSENKIRCHEN-RENNEN
Course 2 WETTSTAR-DORTMUND-RENNEN
Course 3 WETTSTAR-IFFEZHEIM-RENNEN
Course 4 PREIS DER WETTSTAR WETTANNAHMESTELLEN
Course 5 WETTSTAR-HAMBURG-HORN-RENNEN

CHEVAUX
DIST
DEF
S/ADRIVERSENTRAINEURS
R/K
GAINS
DERNIERES PERFORMANCES
1
 GETREADYFORTAKEOFF 2000 M4  BOT R.  BOSSCHA AW. 1'15"7 0 €  1a1a1a7aDa
2
 ELISIR D'AMORE 2000 F6  KELM A.  SEIFERT G. 1'17"0 595 €  6a9a8a8a(r)
3
 RAKETA 2000 F8  THIRRING MJ.  RISS P. 1'16"3 0 €  7a7a8a0a5a
4
 HERAS GRAND DAME 2000 F5  HOLZSCHUH J.  HOLZSCHUH J. 1'16"7 0 €  6a1a1a3a2a
5
 SJORS 2000 H5  HULSKATH R.  HULSKATH R. 1'16"0 0 €  Da(r)(16)Da9a
6
 DRAGONA 2000 H5  SCHWARMA JH.  SCHWARMA JH. 1'17"3 0 €  1a1a1a1a7a
7
 HONESTY NEWPORT 2000 F3  NIMCZYK M.  NIMCZYK W. 0 €  2a7a(r)(16)(r)
8
 TAYINAZ CHESS 2000 F5  OPPOLI R.  OPPOLI R. 1'16"4 4536 €  Da6aDa4a5a
9
 FLAVIUS BOKO 2000 H5  KOOYMAN TOMH.  KOOYMAN TOMH. 1'15"7 0 €  2a2a2a4a2a
10
 SEDUTTORE PARK 2000 H6  GENTZ V.  KHAYAT J.P. 1'14"2 5371 €  6a8a9a6a8a
11
 HOUSE CS ICE 2000 M6  DANNY DUBBELDEN M.  RUTTING P. 1'16"3 2754 €  2a5a5a1a1a

CHEVAUX
DIST
DEF
S/ADRIVERSENTRAINEURS
R/K
GAINS
DERNIERES PERFORMANCES
1
 GEORGE GREENWOOD 2000 H4  STEINHAUS G.  GERHARD STEINHAUS 1'20"2 0 €  2aDa1aDa3a
2
 BRASILIA AS 2000 F5  THIRRING MJ.  RISS P. 1'16"8 0 €  0a5a8a10a8a
3
 KLEINER DONNER 2000 H4  WOUDSTRA S.  KOZICA MME N. 1'23"3 0 €  Da5aDa5a6a
4
 VAUXHALL 2000 H7  OPPOLI R.  OPPOLI R. 1'15"7 0 €  4a6aDaDaDa
5
 MAGIC MUSCLES 2000 H6  HUBER S.  OPPOLI R. 1'16"3 0 €  9a5a7aDa6a
6
 GOGO K 2000 F4  HULSKATH R.  JOS OORTHUIJSEN 1'17"0 0 €  Da5a2a6a3a
7
 EISSEL 2000 H6  NIMCZYK M.  NIMCZYK W. 1'15"4 0 €  DaDa2a2a1a
8
 PRINZ NEO 2000 M4  GRULL K.  SCHWARMA JH. 1'17"0 0 €  4aDa6aDa3a
9
 BOURGOGNE 2000 M6  KUHSTRATER H.  KAMPS W. 1'16"4 0 €  6a(r)(16)Da5a
10
 WHATAWONDER 2000 H6  VERCAMMEN R.  VERCAMMEN R. 1'16"9 0 €  1a3aDa2a(r)
11
 TRISTANO 2000 M5  HOLZSCHUH J.  HOLZSCHUH J. 1'16"0 0 €  6a5a0a7a4a

CHEVAUX
DIST
DEF
S/ADRIVERSENTRAINEURS
R/K
GAINS
DERNIERES PERFORMANCES
1
 EVERYTHING AT ONCE 2000 F3  FEELDERS R.  FEELDERS R. 0 €  Da6a(r)
2
 VELVET AFFAIR 2000 F3  LENDERS M.  LENDERS M. 1'19"3 0 €  Da5a(r)(16)(r)
3
 BRIONIS FIRST LADY 2000 F5  OPPOLI R.  OPPOLI R. 1'17"8 0 €  5a5a(r)
4
 NORDMANN 2000 M3  DE VLIEGER ROBT.  T. DE VLIEGER R. 1'15"6 0 €  Da8a2a(r)(16)
5
 KALIMERA BO 2000 F3  BOT R.  BOT R. 0 €  2a4a(r)
6
 JAMES BO 2000 H4  KUHSTRATER H.  KUHSTRATER H. 1'20"2 0 €  Da6a(r)(16)6a
7
 NELLY PEPPER 2000 F3  HULSKATH R.  T. DE VLIEGER R. 0 €  6a6a3aDaDa
8
 BRIDGET JONES 2000 F6  THIRRING MJ.  GERDEMANN MME A. 1'19"8 0 €  4a5a9a4a4a
9
 STERNSCHNUPPE POET 2000 F4  HOLZSCHUH J.  KAMPS W. 1'17"5 0 €  3a2aDa5a3a
10
 MASSAI 2000 M3  KOOYMAN TOMH.  KOOYMAN TOMH. 0 €  Da1a3a(r)(16)
11
 KOMET BO 2000 M3  KORNAU T.  WIJNGAARD H. 1'18"0 0 €  7a8a6aDa7a
12
 BORGHIA 2000 F4  SPANGENBERG B.  JUNG MME C. 1'17"8 0 €  8a2a2a6a8a
13
 AMICI P 2000 H4  NIMCZYK M.  NIMCZYK W. 1'16"3 0 €  4a4a6a2a5a
14
 UNTOUCHABLE LG 2000 H4  GENTZ V.  KHAYAT J.P. 1'16"8 1720 €  4a9a3a6aDa

CHEVAUX
DIST
DEF
S/ADRIVERSENTRAINEURS
R/K
GAINS
DERNIERES PERFORMANCES
1
 TEMPEL LB 2000 M5  F GERRITS MKAREL.  FEELDERS R. 1'15"6 16880 €  3a2aDaDaDa
2
 SALANDER 2000 H7  STEINHAUS G.  ERWIG P. 1'15"3 0 €  Da(16)3aDa7a
3
 COOPER STAR 2000 M8  DANNY DUBBELDEN M.  RUTTING P. 1'15"6 0 €  2a3a2a1a3a
4
 CROWLEY 2000 H8  HULSKATH R.  HULSKATH R. 1'13"9 0 €  4a1a2a3a7a
5
 MEDUSA 2000 F7  WARNKE B.  ZEVENS U. 1'13"7 0 €  3a2a2a5aDa
6
 TEQUILA F 2000 H6  SCHOONHOVEN S.  SCHOONHOVEN S. 1'16"1 0 €  9a10aDa10a3a
7
 SABSEVAR AS 2000 F6  KOOYMAN TOMH.  KOOYMAN TOMH. 1'14"5 18050 €  1a1a1a1a1a
8
 TROMBONE 2000 M7  VAN DEN PUTTE JR J.  GHEKIERE F. 1'14"2 24429 €  Da1aDa9aDa
9
 BARNABY 2000 H7  GENTZ V.  GENTZ V. 1'12"9 26836 €  DaDa4a1a4a
10
 GAMINE NEWPORT 2000 F4  NIMCZYK M.  NIMCZYK W. 1'12"9 0 €  Da2a(r)(16)3a

CHEVAUX
DIST
DEF
S/ADRIVERSENTRAINEURS
R/K
GAINS
DERNIERES PERFORMANCES
1
 FERNANDOS AS 2000 H6  OPPOLI R.  OPPOLI R. 1'19"7 0 €  Da3a5a4aDa
2
 APOLLONIA 2000 F5  DE VLIEGER ROBT.  T. DE VLIEGER R. 1'15"7 0 €  1aDa2aDa4a
3
 GALLANATICS 2000 F6  GENTZ V.  GENTZ V. 1'19"2 0 €  8a2a4a4aDa
4
 IVY CORNER 2000 F5  NIMCZYK M.  NIMCZYK W. 1'15"8 0 €  4a1a3a1aDa
5
 BELLA DU REZIDAL 2000 F6  WOUDSTRA S.  OPPOLI R. 1'17"3 0 €  Da2a5a4aDa
6
 VELTEN LA VARENNE 2000 F8  WAGENAAR-VERMEER MME Y.  WAGENAAR-VERMEER MME Y. 1'15"8 0 €  3a1a(r)(16)1a
7
 CONTINENTAL LANE 2000 H8  HULSKATH R.  JOS OORTHUIJSEN 1'16"4 0 €  1a3aDa3a3a
8
 FIBONACCI 2000 M5  VAN DEN PUTTE JR J.  CORTY P. 1'13"9 10706 €  0a3a1a1a1a
9
 FLOOR CHARISMA 2000 F5  KOOYMAN TOMH.  DE BEER R. 1'15"7 0 €  4a2aDaDaDa
10
 HIVA OA 2000 F8  VERCAMMEN R.  AHOKAS MME P. 1'16"6 10058 €  6a3a(r)(16)2a
11
 YANKEE WAY 2000 H7  THIRRING MJ.  Schneider N. 1'16"6 1925 €  6a8a2a2a8a
12
 CHICHEN ITZA 2000 F4  BOT R.  BOT R. 1'15"6 0 €  3a1aDa1a3a
13
 CASANOVA D'AMOUR 2000 H5  HOLZSCHUH J.  HOLZSCHUH J. 1'14"8 10075 €  DaDa1a1a1a
14
 HOFNARR 2000 M4  KORNAU T.  KORNAU T. 1'12"6 0 €  8a5a6a1a1a